Turun avoin yliopisto

Turun avoin yliopisto

JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI (syksy 2016)
Johtaminen ja liiketoiminta 4 op

Opintojaksolla perehdytään liiketaloustieteeseen sekä johtamisen ja organisoinnin keskeisiin ja ajankohtaisiin peruskysymyksiin ja osa-alueisiin. Opintojaksolla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan erilaisiin organisaatiomalleihin, erilaisiin johtamistyyleihin sekä tunnistetaan tehokkaan viestinnän merkitys johtamisessa. Keskeiset teemat opintojaksolla ovat johtamis- ja organisaatioteoriat, johtamisen historia ja organisaatiokäyttäytyminen.

Opinnot sisältävät verkkovälitteisiä luentoja, opintoryhmäkokoontumisia yhteistyöoppilaitoksessa, verkkotyöskentelyä ja itsenäsitä opiskelua.
Tarkempi hakuaika ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.


Muutoksen johtaminen 5 op (syksy 2016)

Opintojakso keskittyy johtajuuden ja viestinnän merkitykseen organisaation muutostilanteissa. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset teoriat ja erilaisia tapoja johtaa muutosta.

Opinnot sisältävät verkkovälitteisiä luentoja, opintoryhmäkokoontumisia yhteistyöoppilaitoksessa, verkkotyöskentelyä ja itsenäsitä opiskelua.
Tarkempi hakuaika ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.


LÄÄKETIETEEN OPINTOJAKSO:
Psyykkiset traumat 3 op (syksy 2016)

Opintojakson tavoitteena on lisätä psyykkisten traumojen ymmärtämistä. Lähetysmistapa on yksilöpsykologinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen. Tavoitteena on antaa valmiuksia truamatisoituneen ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Opintojaksolla traumatisoitumista käsitellään varhaislapuudesta aikuisuuteen, persoonallisuushäiriöitä sekä persoonaltaan traumatisoituneen ihmisen kohtaamista ja traumojen hoitoa. Lisäksi käsitellään väkivallan dynamiikkaa ja erityiskysymyksenä pakolaisten traumatisoituminen.

Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaali-alalla työskenteleville sekä alan opiskelijoille ja heille, jotka työssään kohtaavat psyykkisistä traumoista kärsiviä. Opintojakson voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinnon valinnaisia opintoja.

Opintojakso suoritetaaan syksyllä 2016 kirjoittamalla luennoista sekä opintoryhmätapaamisista oppimispäiväkirja. Tarkempi hakuaika ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.


Sosiaalinen pediatria 2 op (kevät 2017)

Opintojaksolla oppii tunnistamaan erilaisia lasten kaltoinkohtelun muotoja: laiminlyönti, fyysinen pahoinpitely, seksuaalinen hyväksikäyttö, emotionaalinen kaltoinkohtelu ja lapselle aiheutettu tai sepitetty sairaus. Opiskelija ymmärtää, miten perheväkivalta ja vanhempien päihteiden käyttö vaikuttaa lapsuuteen. Opintojaksolla perehdytäään myös lastensuojelun lainsäädäntöön ja lastensuojeluilmoitusmenettelyyn.

Opinnot soveltuvat erityisesti lasten kanssa työskenteleville tai alan opiskelijoille, jotka ovat siinä asemassa, että heidän tulee osata tunnistaa lapsiin kohdistuva kaltoin kohtelu sekä pystyä puuttumaan asiaan. Opintojakson voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkinnon valinnaisia opintoja.

Opintojakoon sisältyy verkon kautta välitettäviä luentoja tai verkkotallenteita. Opintojakson lopuksi järjesteään kirjallinen kuulustelu.
Tarkempi hakuaika ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.


Tenttipäivän käytännöt

 • Tentit ovat Turun avoimen yliopiston opiskelijoille keskiviikkoisin Aspintalossa
 • Ilmoittautuminen tentteihin kaksi (2) viikkoa ennen tenttipäivää sähköpostilla
 • Tiedon luokkatilasta löydät Aspintalon ala-aulan ilmoitustaululta
 • Tentti alkaa klo 18
 • Tentti päättyy viimeistään klo 21

Tenttipäivät kevät-kesä 2016

 • KE 13.1.2016 - ilmoittautuminen viimeistään TI 30.12.2015
 • KE 17.2.2016 - ilmoittautuminen viimeistään TI 3.2.2016
 • KE 16.3.2016 - ilmoittautuminen viimeistään TI 2.3.2016
 • KE 13.4.2016 - ilmoittautuminen viimeistään TI 30.3.2016
 • KE 11.5.2016 - ilmoittautuminen viimeistään TI 27.4.2016
 • KE 8.6.2016 - ilmoittautuminen viimeistään TI 25.5.2016